Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady wypełniania Formularza PEFS

data publikacji: 11-02-2009

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z koniecznością pełnego uzupełnienia danych osobowych w Formularzu PEFS 2007, w tym pola PESEL, osobom które nie posiadają przedmiotowego numeru, a zostały objęte wsparciem w ramach PO KL, Instytucja Pośrednicząca nada specjalny numer pochodzący z puli sztucznie wygenerowanych numerów. Beneficjenci powinni występować o przyznanie przedmiotowego numeru do Wojewódzkego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dokładna procedura zgłaszania zapotrzebowania na numer PESEL zostanie przedstawiona w najbliższym czasie na stronie www.efs.wup.poznan.pl. Zastępczy numer PESEL może zostać nadany jedynie osobie, która takim numerem nie dysponuje (np. nie posiada obywatelstwa polskiego).