Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady stosowania wagowego systemu oceny merytorycznej

data publikacji: 13-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosuje w trakcie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu wagowy system polegający na podziale ogólnej liczby punktów możliwych do przyznania w poszczególnych częściach Karty oceny merytorycznej według wymienionych w Karcie kategorii oceny.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż możliwość stosowania wagowego systemu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu, została dopuszczona przez Instytucję Zarządzającą pod warunkiem nie modyfikowania wzoru Karty oceny merytorycznej, określonego w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w zakresie kategorii oceny. Zmiany mogą polegać jedynie na podziale ogólnej liczby punktów możliwych do przyznania w uszczegółowionych częściach Karty oceny merytorycznej według wymienionych w Karcie kategorii oceny.

Wzór Karty oceny merytorycznej, uwzględniającej podział ogólnej liczby punktów możliwych do przyznania w jej uszczegółowionych częściach na kategorie oceny, będzie podany do wiadomości publicznej wraz z Dokumentacją konkursową, w momencie ogłoszenia konkursu.