Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów 8.1.2

data publikacji: 13-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe, rozpocznie się w dniu 17 lutego 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.