Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

data publikacji: 16-02-2009

W celu ujednolicenia sposobu dokumentowania wydatków w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia wytyczne dotyczące sposobu dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich projektu.

Załączone wytyczne należy stosować do wszystkich dokumentów dotyczących danego projektu, bez względu na to, czy dany dokument jest załączony do wniosku o płatność składanego do WUP, czy pozostaje jedynie w siedzibie Beneficjenta wraz z całą dokumentacją projektu.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL zobowiązani są do rzetelnego i przejrzystego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki oraz do opisywania jej zgodnie z pkt 3.1.3 Zasad finansowania PO KL.

Ponadto, w przypadku dołączania do wniosków o płatność próby dokumentów księgowych, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie, np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem/zgodnie z oryginałem” lub podpis na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony….” – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem.

W przypadku pytań lub wątpliwości, a także sugestii dotyczących uzupełnienia przedmiotowego zestawienia prosimy o informację na adres: efs@wup.poznan.pl