Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursów

data publikacji: 17-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 17 lutego 2009 r. ogłoszone zostają następujące konkursy w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
  • w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
  • w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
  • w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
  • w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych,
  • w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
  • w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
  • w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
  • w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.