Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odpis z organu rejestrowego

data publikacji: 18-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przy zgłaszaniu zmian do projektów wymagających aneksu do umowy, Beneficjenci komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zobowiązani do dostarczania aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z organu rejestrowego. Odpis należy dostarczyć razem z podpisanym egzemplarzem aneksu.