Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy

data publikacji: 18-02-2009

Załącznikami wymaganymi na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu są dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta określone w Dokumentacji konkursowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla wniosków aplikacyjnych złożonych w terminie do końca kwietnia 2009 roku, w przypadku podmiotów nie sporządzających bilansu oraz rachunku zysków i strat, zobowiązanych do złożenia zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku poprzedzającym złożenie wniosku, dopuszczalne jest złożenie ostatniego posiadanego zeznania tj. zeznania PIT za 2007 rok.

Ponadto, w przypadku podmiotów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów wymagany jest wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z rachunku bankowego z podstawowej działalności prowadzonej przez Beneficjenta.

Dodatkowo, gdy realizowany jest projekt partnerski, wnioskodawca składa wraz z wnioskiem dokumenty określające sytuację finansową partnerów na zasadach określonych powyżej.