Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwalifikowalność działań i grup docelowych w projektach

data publikacji: 19-02-2009

W związku z trwającym procesem realizacji projektów w ramach Działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności w odniesieniu zarówno do działań będących przedmiotem projektu jak i grupy docelowej wobec której działania te są podejmowane.

Zgodnie z przyjętym systemem realizacji PO KL, kwalifikowalność zarówno działań jak i grup docelowych w ramach projektu należy rozpatrywać w oparciu o całościowe zapisy dokumentów programowych. Dotyczy to również Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, w którym w Działaniach 6.3, 7.3 oraz 9.5 wskazano jako grupę docelową m.in. mieszkańców gmin wiejskich (…), pomimo że całość działań w ramach Priorytetów VI, VII i IX jest ukierunkowana odpowiednio na wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy (Priorytet VI), osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji pomocy i integracji społecznej (Priorytet VII) czy też osób kształcących się i kadr systemu oświaty (Priorytet IX).

Jako kryterium podziału inicjatyw lokalnych pomiędzy Priorytetami należy przyjąć kryterium celowościowe tzn. jakiemu celowi służy dany typ projektu. W związku z tym można wyróżnić projekty:

  1. przyczyniające się aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (Priorytet VI), 
  2. przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (Priorytet VII), 
  3. ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (Priorytet IX).


Biorąc pod uwagę cel oraz charakter inicjatyw lokalnych w poszczególnych Priorytetach, zastosowane w projektach formy wsparcia powinny być przede wszystkim uzasadnione koniecznością ponoszenia określonych wydatków dla realizacji założonych celów, a także zgodne z kryteriami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.

Należy również pamiętać o zachowaniu charakteru inicjatywy oddolnej, co oznacza że planowana inicjatywa została przygotowana (lub co najmniej skonsultowana) w oparciu o rzeczywiście wyartykułowane potrzeby społeczności wobec której projekt ma być realizowany. Aby udokumentować spełnienie wymogu społecznej identyfikacji i akceptacji oraz społecznej partycypacji Beneficjent musi posiadać dokumenty np. ankiety, protokoły ze spotkań z ludnością wiejską, itp., które wymienił we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w odpowiedzi na konkurs, które potwierdzają dokonanie badania, konsultacji potrzeb społeczności lokalnej. Jeśli nie wymieniono we wniosku żadnych dokumentów, WUP w Poznaniu sugeruje, aby Beneficjent w ramach dokumentacji dotyczącej projektu posiadał dokumenty będące w stanie potwierdzić wymagany charakter inicjatywy.

Ponadto uczestnikami projektów konkursowych w Działaniach 6.3, 7.3 i 9.5 powinny być przede wszystkim te grupy docelowe, na których wspieranie ukierunkowany jest dany Priorytet, co jest uzasadnione m.in. koniecznością zachowania strategicznego podejścia do udzielania pomocy, zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy Priorytetami, a także określonym systemem monitorowania Programu i efektów jego realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dochowanie wszelkiej staranności, aby realizacja projektów przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami i przyczyniała się do rozwoju obszarów wiejskich.