Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy: konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/09

data publikacji: 20-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje iż, szczegółowe kryteria dostępu określone w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dotyczące:

  • Minimalnej wartości projektu, która wynosi 200 000 PLN oraz
  • Wnioskodawcy prowadzącego działalność w obszarze, w zakresie którego aplikuje w ramach PO KL,

zgodnie z zapisami Planu działania na rok 2009 odnoszą się wyłącznie do trzeciego typu wsparcia tj. szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego (jako działań uzupełniających do szkoleń i kursów) skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).
Pozostałe szczegółowe kryteria dostępu odnoszą się do wszystkich form wsparcia możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1