Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wykluczone działalności gospodarcze w ramach Działania 6.2

data publikacji: 26-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z treścią Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w:

  1. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu); 
  2. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE; 
  3. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek);
  4. sektorze węglowym;


Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy:

  1. związanej z eksportem; 
  2. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych; 
  3. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 
  4. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów.


Ponadto informuję, iż pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.