Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydatki w ramach cross-financingu

data publikacji: 03-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż beneficjent (projektodawca) jest uprawniony do ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Natomiast wydatki powyżej dopuszczalnej łącznej kwoty zawartej w zatwierdzonym wniosku będą niekwalifikowalne. Ponadto, beneficjenta obowiązuje wartość wydatków w ramach cross-financingu, nie zaś limit procentowy. Zatem, wszelkie zmiany w wartości cross-financingu będą traktowane jako zmiany w projekcie i z tego powodu wymagają zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody WUP w Poznaniu. Natomiast w przypadku przesunięć i zmian w projekcie, powodujących zmianę procentu kosztów pośrednich określonego w umowie o dofinansowanie konieczne jest każdorazowe aneksowanie umowy o dofinansowanie.

Ponadto informuję, iż wydatek na zakup oprogramowania, bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu i nie jest wliczany do limitu. Zasadność zakupu oprogramowania podlega ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania. Natomiast w przypadku zakupu przez beneficjenta komputera wraz z oprogramowaniem, do limitu cross-financingu zaliczyć można łączną wartość powyższego wydatku, o ile oprogramowanie zwiększa wartość początkową środka trwałego, czyli w tym przypadku komputera.