Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Procedura odwoławcza

data publikacji: 03-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania ma możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych na poziomie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednakże dotyczy to konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL dotychczasowy system procedury odwoławczej na poziomie PO KL, zakładający istnienie dwóch środków odwoławczych – protestu rozpatrywanego przez instytucje organizującą konkurs i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Instytucję Zarządzającą, przebiegający zgodnie z opisem zawartym w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie obowiązywał do czasu wejścia w życie planowanych zmian Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Oznacza to, iż w ramach PO KL do skorzystania z procedury odwoławczej przed sądami administracyjnymi będą uprawnieni jedynie wnioskodawcy, których zarówno protest jak i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostały negatywnie rozstrzygnięte. Ze skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie będzie mógł skorzystać wnioskodawca, który mimo negatywnego rozpatrzenia protestu nie złożył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.