Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1

data publikacji: 04-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/8.1.1/1/09 zostaje zawieszony z dniem 11 marca 2009 r. Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 3 marca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 150% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.