Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Załączniki finansowe na etapie składania wniosku o dofinansowanie

data publikacji: 06-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjenci rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, na etapie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składają wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3/6* miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z faktem, że obowiązek rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przypada na 15-ty dzień każdego miesiąca, a z Urzędem Skarbowym na 20-ty dzień każdego miesiąca, WUP w Poznaniu, do dnia 15-tego każdego miesiąca, będzie akceptował wyciągi kończące się na miesiącu przypadającym przed ostatnim miesiącem poprzedzającym złożenie wniosku, np. składając wniosek dnia 4 marca Beneficjent może załączyć wyciąg za okres, którego ostatni miesiąc przypada na styczeń.

* Zgodnie z punktem 3.10 Dokumentacji Konkursowej w zależności od okresu prowadzenia działalności gospodarczej.