Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych

data publikacji: 23-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
  • w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
  • w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, 
  • w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
  • w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
  • w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.