Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Środki niewygasające

data publikacji: 24-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że otrzymane przez Beneficjentów środki w lutym oraz marcu 2009 roku, które w tytule przelewu oznaczone są jako środki niewygasające, zachowują swój charakter. Jednocześnie, w związku ze zmianą stanowiska Instytucji Zarządzającej z dnia 18 lutego 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości realizacji wydatków w ramach środków niewygasających po 31 marca 2009 r. oraz ustala ostateczny termin złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na dzień 31 maja 2009 r.

Środki niewygasające można uznać za wydatkowane, gdy Beneficjent sfinansował wydatki, na które przedmiotowe środki otrzymał. Rozliczenie wydatkowania ww. środków nie wymaga zatwierdzenia wniosku o płatność obejmującego ww. wydatki a jedynie faktycznego poniesienia wydatku z wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego i udokumentowanie tego faktu rozliczeniem kasowym dokonanych wydatków na dzień 31 maja 2009 roku (przykład poprawnego rozliczenia w załączeniu).

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków niewygasających następuje poprzez zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wniosku o płatność rozliczającego te środki. W związku z powyższym, o ile to możliwe, należy dążyć do składania poprawnych dokumentów umożliwiających zatwierdzenie wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w celu rozliczenia środków niewygasających pozostających na wyodrębnionym rachunku projektu, Beneficjenci zobowiązani są do złożenia rozliczenia kasowego środków niewygasających do dnia 10 czerwca 2009 r. Wzór rozliczenia kasowego można pobrać na stronie internetowej WUP www.efs.wup.poznan.pl.

Należy podkreślić, iż niewykorzystane środki niewygasające wraz z narosłymi odsetkami bankowymi należy bezwzględnie zwrócić do dnia 10 czerwca 2009 r. na rachunek bankowy WUP w Poznaniu, z którego beneficjent otrzymał środki na realizację projektu.
W tytule przelewu należy ująć następujące informacje:

  • numer projektu; 
  • zwrot środków niewygasających i/lub odsetki bankowe; 
  • w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych: zwrot środków niewygasających dotyczący wydatków majątkowych lub wydatków bieżących.


W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami WUP w Poznaniu, odpowiednio dla każdego priorytetu:

  • Priorytet VI nr tel. 0-61 8463-891
  • Priorytet VII nr tel. 0-61 8463-881 
  • Priorytet VIII nr tel. 0-61 8463-885 
  • Priorytet IX nr tel. 0-61 8463-882.