Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 24-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy otwarte zostają zawieszone z dniem 31 marca br.:

  • PO KL/7.2.1/1/09 
  • PO KL/7.2.2/1/09 
  • PO KL/7.3/1/09 
  • PO KL/8.1.3/1/09 
  • PO KL/8.2.1/1/09 
  • PO KL/9.1.1/1/09 
  • PO KL/9.5/1/09


Zawieszenie naboru w powyższych Działaniach/Poddziałaniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodne jest z zastrzeżeniem zawartym w przedmiotowych Dokumentacjach konkursowych.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia lub zamknięcia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań lub pod numerem telefonu 061 846 38 23.