Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady realizacji wsparcia w ramach Działania 6.2

data publikacji: 24-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wykluczenie z udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie dotyczy osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie odnoszą się do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu. Ponadto informujemy, iż opisana w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwałość projektu nie ma zastosowania dla wydatków realizowanych przez uczestnika projektu, któremu przyznane zostały środki w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego.