Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zwolnienie od podatku dochodowego w ramach Poddziałania 8.2.2

data publikacji: 01-04-2009

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 39 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są „stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż kwota stypendium przyznanego w ramach projektu systemowego „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca br. zostaje zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.