Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 i Działania 7.3

data publikacji: 14-04-2009

W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów ogłoszonych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Działanie 7.3 Promocja integracji społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej do 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.