Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie oceny formalnej w ramach 9.1.1, 9.1.2 i 9.5

data publikacji: 15-04-2009

W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w 2009 r. dla Priorytetu IX: Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej do 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.