Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy realizowanych projektów konkursowych i systemowych

data publikacji: 21-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 22 stycznia 2009 r., Beneficjenci realizujący projekty konkursowe lub systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zobligowani do dostarczenia w terminie do 27 kwietnia br. wszystkich zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach danego wniosku o płatność, złożonych w formacie pdf, dodatkowo w pliku utworzonym za pomocą aplikacji MS Excel. Dotyczy to zarówno załącznika nr 1 do wniosku o płatność, jak i wydruków z ewidencji księgowej Beneficjenta. Wersje elektroniczne powyższych zestawień powinny być złożone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formacie xls. Powyższy wymóg odnosi się zarówno do wniosków o płatność dotychczas złożonych przez Beneficjentów, jak i wniosków o płatność wpływających do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po terminie opublikowania niniejszej informacji.

Plik do pobrania
Wzór tabeli ,,Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” (Załącznik nr 1 do wniosku o płatność)