Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy Załącznika nr 2 do wniosku o płatność

data publikacji: 22-04-2009

Zgodnie z aktualnymi Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013 w ramach projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki monitorowane są osoby, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub ukończyły 12 rok życia.

W związku z powyższym nie należy ujmować osób niespełniających wyżej wymienionych warunków w Formularzu PEFS 2007 oraz w Tabelach: 1A, 1B, 2, 3, 4 Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Należy jednocześnie podkreślić, iż ww. Beneficjenci Ostateczni powinni być uwzględnieni w trakcie monitorowania wskaźników w Tabeli nr 6 Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.