Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy wymogu pilnego dostarczenia zestawień dokumentów

data publikacji: 23-04-2009

W nawiązaniu do informacji opublikowanej w dniu 21 kwietnia br. na stronie WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności, dotyczącej wymogu pilnego dostarczenia zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wniosku o płatność w formacie xls (utworzonym za pomocą aplikacji MS Excel), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż powyższy wymóg odnosi się do wszystkich zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wyłącznie w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność, złożonych wcześniej w formacie PDF lub DOC. Dotyczy to zarówno załącznika nr 1 do wniosku o płatność, jak i wydruków z ewidencji księgowej Beneficjenta.

Powyższy obowiązek odnosi się zarówno do obecnie realizowanych projektów konkursowych i systemowych, jak i projektów, których realizacja zakończyła się. Ponadto informujemy, iż konieczność dostarczania przedmiotowych zestawień nie dotyczy wniosków, które zostały sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) oraz Beneficjentów, którzy sporządzali zestawienia dokumentów (załącznik nr 1 do wniosku o płatność) w formacie pliku xls (utworzonym za pomocą aplikacji MS Excel).

Zestawienia należy dostarczyć do WUP na płycie CD-R lub pocztą elektroniczną.