Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady przejściowe dotyczące procedury odwoławczej

data publikacji: 30-04-2009

W związku z zapisem Rozdziału 1, pkt 1b Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 lutego 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po 20 grudnia 2008 r., poniżej zamieszczono informacje na temat warunków przejściowych i trybu wnoszenia środków odwoławczych, które obowiązywać będą w konkursach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 20 grudnia 2008 r.

W konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. obowiązuje system procedury odwoławczej zakładający dwa etapy:

 1. przedsądowy (określony w ramach SR); 
 2. postępowanie przed sądami administracyjnymi.


Jednocześnie po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu i po otrzymaniu negatywnego wyniku procedury odwoławczej na poziomie programu, beneficjentowi w myśl art. 30c ust.1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 277, poz. 1658, z późn. zm.), przysługuje prawo wniesienia skargi, w tym zakresie, do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Tym samym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do skorzystania z procedury odwoławczej przed sądami administracyjnymi będą uprawnieni jedynie wnioskodawcy, których zarówno protest jak i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostały negatywnie rozstrzygnięte.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej obowiązującej w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. zostały zawarte w poniższych dokumentach źródłowych:

 1. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r., w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych po 20 grudnia 2008 r. 
 2. Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
  Nr 227, poz.1658, z późn. zm.) 
 3. Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 grudnia 2008 r.


Ponadto zwraca się szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z brzmieniem art. 30b ust. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658, z późn. zm.), nie podlegają rozpatrzeniu środki odwoławcze, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia zostały wniesione:

 1. po terminie; 
 2. w sposób niezgodny z pouczeniem (w szczególności w zakresie trybu wnoszenia środka odwoławczego, a także innych warunków, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz. U.
  Nr 227, poz.1658, z późn. zm.); 
 3. do niewłaściwej instytucji.

Dodatkowo w myśl zapisów podrozdziału 2.1 ww. obowiązujących Wytycznych negatywną oceną projektu, od której zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. Ustawy, możliwe jest wniesienie środka odwoławczego, nie jest przypadek, w którym wyniki oceny projektu są pozytywne jednak nie jest możliwe jego dofinansowanie z uwagi na wyczerpanie alokacji o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy.