Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów w ramach Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 oraz Działania 7.3

data publikacji: 06-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII nr PO KL/7.2.1/1/09, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr PO KL/7.2.2/1/09 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz nr PO KL/7.3/1/09 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji odbędzie się w dniach 6-29 maja 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.