Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

SPO RZL - Beneficjenci ostateczni

Każda osoba bezrobotna w momencie rejestracji wyraża zgodę na piśmie na przetwarzanie danych osobowych. Czy w chwili przystąpienia do projektu ponownie musi wyrazić taką zgodę?

Należy uzyskać ponownie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez osobę bezrobotną, zgodnie z zaleceniem zamieszczonym w Poradniku dla beneficjentów.

Jak należy kwalifikować beneficjentów ostatecznych na poszczególne formy wsparcia w Działaniu 1.2?

Działanie 1.2

Beneficjenci ostateczni Forma wsparcia Osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy (osoby, które w dniu rekrutacji do projektu nie ukończyły 25 roku życia) Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół (osoby bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły)
Staż Tylko o ile spełniają jednocześnie kryterium z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Tylko o ile spełniają jednocześnie kryterium z art. 53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Tylko o ile spełniają jednocześnie kryterium z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Tylko przy jednoczesnym spełnieniu warunków, których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szkolenie + +
Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej + +
Zatrudnienie subsydiowane Tylko o ile spełniają jednocześnie kryterium z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Tylko o ile spełniają jednocześnie jedno z kryteriów z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy + +

UWAGA: Tabela przedstawia stan na dzień 29 marca 2005 r. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, definicja bezrobotnego do 25 roku życia będzie identyczna jak definicja przyjęta w Uzupełnieniu SPO RZL. Bezrobotny ten nie będzie mógł zostać skierowany na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

3. Jak należy kwalifikować beneficjentów ostatecznych na poszczególne formy wsparcia w Działaniu 1.3?

Beneficjenci ostateczni Forma wsparcia Osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne przez okres do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów (osoby, które w dniu rekrutacji do projektu mają ukończone 25 lat)
Staż -
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Tylko przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Szkolenie +
Przyznawanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej +
Zatrudnienie subsydiowane Tylko o ile spełniają jednocześnie jedno z kryteriów z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy +