Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca środków niewygasających

data publikacji: 26-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o konieczności wydatkowania w terminie do dnia 31 maja 2009 r. środków oznaczonych w tytule przelewu jako środki niewygasające.

Środki niewygasające można uznać za wydatkowane, gdy Beneficjent sfinansował wydatki, na które przedmiotowe środki otrzymał. Rozliczenie wydatkowania ww. środków wymaga zatem faktycznego poniesienia wydatku z wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego i udokumentowania tego faktu rozliczeniem kasowym dokonanych wydatków na dzień 31 maja 2009 roku (przykład poprawnego rozliczenia w załączeniu). Nieprzekraczalny termin złożenia przedmiotowego rozliczenia upływa 10 czerwca 2009 r.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków niewygasających, a co za tym idzie uznania wydatków za kwalifikowalne następuje poprzez zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wniosku o płatność rozliczającego te środki. W związku z powyższym, o ile to możliwe, należy dążyć do składania poprawnych dokumentów umożliwiających zatwierdzenie wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż wnioski o płatność należy przedkładać do WUP w Poznaniu w terminach zgodnych z harmonogramem płatności. W związku z powyższym, w przypadku nie uwzględnienia w harmonogramie okresu rozliczeniowego do 31 maja 2009 r., Beneficjenci nie są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w przedmiotowym terminie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą o dołożenie wszelkich starań w celu pełnej realizacji zaplanowanych wydatków niewygasających. Równocześnie należy podkreślić, iż środki zwrócone do 31 maja 2009 r. zostaną przekazane automatycznie Beneficjentom w momencie dostępności środków w ramach dotacji 2009.

Ponadto WUP w Poznaniu zwraca uwagę na bezwzględne stosowanie następującego opisu przelewu zwrotu środków:

  • nazwa Beneficjenta; 
  • numer projektu; 
  • zwrot środków niewygasających; 
  • zwrot odsetek; 
  • dodatkowo w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych: zwrot dotyczący wydatków majątkowych lub wydatków bieżących (tj. podział na paragraf 2008, 2009, 6208 czy 6209).


W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, odpowiednio dla każdego priorytetu:

  • Priorytet VI nr tel. 0-61 8463-887, 
  • Priorytet VII nr tel. 0-61 8463-881, 
  • Priorytet VIII nr tel. 0-61 8463-891, 
  • Priorytet IX nr tel. 0-61 8463-882.