Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach PO KL

data publikacji: 01-06-2009

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dotyczącym opodatkowania wypłacanego stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nie mieści się ono w katalogu zwolnień przedmiotowych, jak również nie jest dochodem, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z "innych źródeł". W związku z taką kwalifikacją tego źródła przychodów Wnioskodawca (podmiot dokonujący wypłat stypendium słuchaczom kursu szkoleniowego) nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy lub potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany kwotę wypłaconego stypendium podlegającą opodatkowaniu ująć w PIT-8C wystawionym osobie biorącej udział w szkoleniu, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym stypendium zostało wypłacone.