Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

SPO RZL - Formy wsparcia

1. Czy beneficjent ostateczny, który przerwał szkolenie z uwagi na podjęcie zatrudnienia może dokończyć udział w szkoleniu?

Jeżeli osoba uczestnicząca w szkoleniu w ramach Działania 1.2 lub 1.3 SPO RZL podejmie zatrudnienie w czasie trwania szkolenia, może je dokończyć pomimo podjęcia pracy, podobnie jak było to dotychczas praktykowane w przypadku szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy. Jest to możliwe, z uwagi na fakt, iż w momencie rekrutacji spełniała kryteria uczestnictwa w szkoleniu.

Jednakże pragnę podkreślić, iż każdorazowo należy mieć na uwadze zasadność i celowość dalszego uczestnictwa w szkoleniu w kontekście przydatności szkolenia do wykonywanego zawodu oraz długości okresu pozostającego do jego ukończenia, jak również możliwości pogodzenia czasu pracy z godzinami, w których odbywa się szkolenie.

2. Czy beneficjent ostateczny skierowany na prace interwencyjne do pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą, powinien zostać objęty dodatkowym wsparciem?

Kierowanie osób bezrobotnych do udziału w pracach interwencyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, do pracodawców nie będących przedsiębiorcami, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy będzie stosowane wraz z inną formą wsparcia. Formy wsparcia mogą być stosowane wobec tych osób zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu prac interwencyjnych. Istotne jest, aby kompleksowość tego wsparcia wskazywała, iż celem podejmowanych działań jest pomoc osobie bezrobotnej i udzielenie jej wsparcia na rynku pracy.

3. Czy Powiatowe Urzędy Pracy powinny kontrolować wykonawców zleceń w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL?

Powiatowe Urzędy Pracy powinny kontrolować wykonawców poprzez odpowiednią weryfikację dokumentów finansowych w ramach realizowanych przez nich zamówień. Kontrola powinna obejmować zgodność wydatków z umową oraz z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach SPO RZL. PUP ma także obowiązek uwzględniania w umowie z wykonawcami odpowiednich zapisów umożliwiających wgląd w dokumentację związaną z projektem. Ponadto w przypadku otrzymania informacji na temat niewłaściwej realizacji projektu, PUP powinien przeprowadzić kontrolę w trybie doraźnym, której przedmiotem byłaby w szczególności weryfikacja zgodności otrzymanych informacji ze stanem faktycznym.
Kontrola wykonawcy może także objąć sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego zamówienia realizowanego w ramach projektu oraz weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu realizacji projektu.

4. Czy wydatki ponoszone przez beneficjenta ostatecznego w ramach jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej powinny spełniać wymogi kwalifikowalności kosztów SPO RZL?

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej jest wydatkiem kwalifikowanym a warunki przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018), zgodnie z którym wniosek bezrobotnego o przyznanie środków Funduszu Pracy powinien m.in. określać szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, rozstrzyganie kwestii kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez beneficjenta ostatecznego w ramach środków przyznanych mu na podjęcie działalności gospodarczej należy do Powiatowego Urzędu Pracy i nie powinno być warunkowane zasadami kwalifikowalności w ramach projektów realizowanych w SPO RZL. Równocześnie pragnę zaznaczyć, że środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane i ponoszone przez beneficjenta jednorazowo, wobec czego przy rozliczeniu projektu należy w całości traktować ww. środki jako koszt kwalifikowany

5. Jakie zasady należy wziąć pod uwagę, w przypadku udzielania jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W przypadku udzielania wsparcia osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą w ramach pomocy de minimis należy uwzględnić zasady wynikające z rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13. 01.2001). Pomoc ta nie podlega również opiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Funduszy oraz w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018), środki Funduszu Pracy przyznawane bezrobotnemu jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej są formą pomocy inną niż pożyczka. Z tych względów oraz z powodu braku uregulowań w obowiązujących przepisach, Powiatowy Urząd Pracy (PUP) nie powinien uzależniać ich przyznania od przedstawienia przez bezrobotnego zabezpieczenia, gdyż przepisy te nie nakładają na bezrobotnego obowiązku przedłożenia zabezpieczenia. Natomiast w przypadku gdy ze złożonego przez bezrobotnego wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz z innych wymaganych dokumentów wynika, że działalność gospodarcza, którą bezrobotny zamierza prowadzić nie ma szans powodzenia, starosta może (powinien) odmówić przyznania tych środków.

6. Czy Powiatowe Urzędy Pracy mogą zawierać partnerstwa z innymi podmiotami przy realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 schemat a)?

Nie ma przeciwwskazań, aby w ramach ww. Działań schemat a) SPO RZL PUP zawierały partnerstwa z innymi podmiotami (np. z instytucjami szkoleniowymi). Niemniej jednak należy pamiętać, że środki Funduszu Pracy mogą być bezpośrednio wydatkowane wyłącznie przez PUP. Zatem możliwe jest zaangażowanie partnerów w realizację projektu, o ile nie będzie to wymagało przekazania środków Funduszu Pracy przez PUP.

7. Jak powinny być rozliczane koszty doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W opinii Instytucji Zarządzającej istnieją dwa rozwiązania w kwestii udzielenia pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:

a) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018), 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej, nie wyższych niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia, poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej można uznać za kwalifikowane w ramach projektu SPO RZL. Natomiast 20% pozostałych kosztów doradztwa ponosi beneficjent ostateczny (nie będą one traktowane jako wkład własny) i wydatek ten nie jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
b) w ramach szkolenia, które PUP może przeprowadzić dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, może zostać zrealizowany tzw. moduł doradczy ukierunkowany na podnoszenie wiedzy osoby bezrobotnej o przedsiębiorczości oraz o tym sektorze gospodarki, z którym prowadzona działalność gospodarcza będzie związana. W ramach tego modułu możliwe będzie również przygotowanie osoby bezrobotnej do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz opracowania biznes planu. Moduł doradczy traktowany byłby jako część kosztu szkolenia i finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy.

W opinii Instytucji Zarządzającej nie ma przeciwwskazań, aby koszty związane ze świadczoną przez PUP usługą doradczą dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą wykazać we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jako koszty związane z personelem projektu (wkład własny nierefundowany). Koszty te będą pokrywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

8. Jak należy ujmować kompleksowość wsparcia we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w przypadku wsparcia osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą?

Elementy składowe typu projektu "doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej", powinny być stosowane łącznie. We wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany uwzględnić wszystkie trzy wymienione formy wsparcia. Natomiast w ramach samego projektu, poszczególni beneficjenci mogą zostać objęci wybranymi formami wsparcia (doradztwo, szkolenia lub przyznanie jednorazowych środków) bądź wszystkimi formami wsparcia łącznie, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danej osoby podejmującej działalność gospodarczą. W sytuacji gdy PUP jest w stanie oszacować liczbę beneficjentów, którzy skorzystają z poszczególnych instrumentów, wówczas może on w swoim wniosku założyć różne liczby osób w stosunku do poszczególnych elementów tej formy wsparcia.

Jednakże, ze względu na zagrożenie dokonania błędnego oszacowania, a w konsekwencji pozbawienie osoby bezrobotnej możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia, w opinii Instytucji Zarządzającej SPO RZL, uzasadnione jest, aby PUP przewidział we wniosku wszystkie trzy elementy projektu dla jednakowej liczby osób. W przypadku gdy nie wszystkie osoby będą zainteresowane udziałem w danym instrumencie, wówczas niewykorzystane środki przewidziane na dany instrument będzie można przesunąć na inne formy wsparcia, zgodnie z procedurami przyjętymi dla SPO RZL. Z ww. formy wsparcia mogą skorzystać wszyscy beneficjenci ostateczni, wskazani w Uzupełnieniu SPO RZL.