Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu FAQ

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia kwestie problemowe dotyczące konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

 1. Audyt zewnętrzny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie jest konieczny. Prawidłowa realizacja projektów będzie weryfikowana przez Instytucję Pośredniczącą nadzorującą wdrażanie projektów w ramach danego Działania komponentu regionalnego PO KL.
 2. Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jednocześnie zgodnie z przepisami o rachunkowości podatek VAT, który nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT wlicza się do wartości początkowej środka trwałego, która to wartość podlega amortyzacji lub umorzeniu. W związku z powyższym, podatek VAT, którego beneficjent nie może odzyskać jest kwalifikowany i powiększa wartość początkową amortyzowanego lub umarzanego środka trwałego.
 3. W ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem nie jest możliwe ponoszenie wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem dużych prac budowanych oraz remontem budynków.
  W ramach cross-financingu kwalifikowane są w szczególności wydatki związane z
  - zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) sprzętu
  W ramach zakupu oraz leasingu sprzętu beneficjent może pozyskać sprzęt np. na   potrzeby przeprowadzania szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramach projektu. Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, „sprzęt” w ramach cross-financingu należy rozumieć jako:
  a) środki trwałe;
  b) wartości niematerialne i prawne;
  c) pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble, niszczarki, telefony), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa.
  Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki będzie faktura/rachunek za zakup sprzętu wraz z dowodem zapłaty.
  W szczególności nie należy w ramach cross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałów biurowych (np. papieru, długopisów, itp.). Zakup powyższych wydatków kwalifikowalny jest na ogólnych zasadach w ramach PO KL poza cross-financingiem.
  -dostosowywaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy możliwe jest w szczególności wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi), które to działania związane są z PO KL. Dostosowania kwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełnienia przez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikających z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy przepisów BHP.
  W ramach cross-financingu należy w szczególności zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy remontem budynku (który nie jest dopuszczalny w ramach cross-financingu) a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu. Remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanych z elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanych bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym budynku). Natomiast jako dostosowanie należy przyjąć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie.
 4. Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing, bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyższym, o przyporządkowaniu wydatku do cross-finaningu decydować będzie to, czy beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu sprzętu. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku kwalifikowania amortyzacji sprzętu w ramach projektu, jego zakup nie może zostać sfinansowany ze środków otrzymanych na realizację projektu.
 5. Kwestia monitorowania poziomu cross-financingu była dyskutowana na grupie roboczej ds. finansowych PO KL prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z ustaleniami z członkami grupy roboczej, postanowiono, że beneficjent będzie miał możliwość ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, bez względu na % jaki te wydatki będą stanowić na etapie rozliczenia końcowego projektu.
  Niemniej jednak, w nowej wersji Zasad finansowania PO KL oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL został wprowadzony zapis, zgodnie z którym w przypadku gdy na poziomie Priorytetu zostanie stwierdzone zagrożenie przekroczenia limitu cross-financingu odpowiedniego dla danego Priorytetu, Instytucja Pośrednicząca będzie mogła określić (w dokumentacji konkursowej) niższy dopuszczalny limit wydatków w ramach cross-financingu na poziomie projektu (tj. poniżej 10/15%).
  Jednocześnie należy zaznaczyć, że monitoring poziomu wydatków w ramach cross-financingu będzie możliwy w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od IP do IZ oraz w sprawozdaniach z realizacji Priorytetu, gdzie niezbędne będzie wyszczególnienie wydatków w ramach cross-financingu.

Wniosek o płatność

Instytucja Zarządzająca nie zakłada zmiany formularza wniosku o płatność w celu umożliwienia wskazywania przez beneficjenta podziału kwoty otrzymanej dotacji rozwojowej na wydatki bieżące i majątkowe, co wynika z faktu, że wniosek o płatność jest dokumentem, którym rozliczać się będą wszystkie podmioty w ramach PO KL, w szczególności beneficjenci nie będący jednostkami sektora finansów publicznych. W związku z powyższym, jeżeli Instytucja Pośrednicząca dostrzega konieczność wymagania od pewnych beneficjentów informacji na temat poniesionych wydatków majątkowych i bieżących, może określić wzór załącznika wymaganego od beneficjenta na etapie rozliczania wydatków w ramach projektu. Należy zaznaczyć, że w takim przypadku konieczność przedstawiania takiej informacji przez beneficjenta powinna wynikać z umowy zawartej z beneficjentem o dofinansowanie projektu, której minimalny wzór - zawarty w Zasadach finansowania PO KL - Instytucja Pośrednicząca może rozszerzać.

Wydatki niewygasające

Kwestia zwrotu wydatków niewygasających pozostających z upływem roku budżetowego na rachunkach beneficjentów będących jednostkami budżetowymi samorządu województwa jest obecnie wyjaśniana z Ministerstwem Finansów. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Finansów, zostanie ono niezwłocznie przekazane do Instytucji Pośredniczących.
Jednocześnie, po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, Minister Rozwoju Regionalnego poinformuje Instytucje Pośredniczące o wydatkach zgłoszonych w odniesieniu do każdego województwa w odniesieniu do PO KL. Należy jednakże zaznaczyć, że kwoty te są zgodne z kwotami zgłoszonymi przez poszczególne Instytucje Pośredniczące w listopadzie br. do Instytucji Zarządzającej PO KL.