Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

ZPORR - Beneficjenci ostateczni

1. Jaka jest różnica pomiędzy utrzymaniem zatrudnienia a kontynuacją zatrudnienia?

Utrzymanie zatrudnienia odnosi się do sytuacji, gdy w rezultacie wsparcia otrzymanego w ramach projektu Beneficjent Ostateczny uzyskał umiejętności czy kwalifikacje, które warunkowały pozostanie na zajmowanym stanowisku. Dla przykładu, wskazanie uczestników w ramach tej podkategorii będzie zasadne w przypadku Beneficjentów Ostatecznych projektu realizowanego w ramach Działania 2.4, gdy udział w projekcie przyczynił się do pozostania w dawnym miejscu pracy.

Kontynuacja zatrudnienia, odnosi się do sytuacji, gdy celem szkolenia nie było bezpośrednio wyposażenie Beneficjentów Ostatecznych w kwalifikacje, które warunkują utrzymanie czy zmianę miejsca pracy, ale podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu, wskazanie uczestników projektów tej kategorii będzie zasadne w przypadku Beneficjentów Ostatecznych kursu językowego realizowanego w ramach Działania 2.1 czy też w przypadku kursu skierowanego do doradców rolniczych który uzupełnił ich kwalifikacje zawodowe.

2. W jaki sposób oblicza się wynagrodzenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego?

W odniesieniu do obliczenia kosztów pracowników samorządowych nie ma zastosowania zasada obliczania kosztów "pro rata" tj. proporcjonalnie do czasu pracy poświęconego na wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy JST oddeleguje personel tylko i wyłącznie do wykonania zadań związanych z obsługą projektów (tj. osoby takie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu innych czynności związanych z pracą w urzędzie, a będą odpowiedzialne jedynie za realizację zadań związanych z realizacją konkretnego projektu, który uzyskał dofinansowanie z EFS) możliwe będzie traktowanie kosztów poniesionych na wynagrodzenie tych pracowników jako kwalifikowanych i ubieganie się o ich refundację, niezależnie czy te osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie/umowy o dzieło. Należy przy tym pamiętać, iż w sytuacji zatrudnienia takich osób na kontrakt czasowy do wykonania zadań związanych z realizacją projektu, np. 3 lat, a nieuzyskania przez danego Beneficjenta w kolejnym roku realizacji dofinansowania z EFS (w przypadku projektów rocznych), w ramach budżetu projektu należy wskazać wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą projektu wyliczone w sposób proporcjonalny do jej udziału w pracach nad wdrożeniem projektu przez okres jego trwania.

3. Czy osoby zameldowane na terenie innego województwa niż wielkopolskie mogą brać udział w szkoleniach w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"?

Dokumenty programowe nie nakładają na Beneficjentów Ostatecznych wymogu zameldowania w województwie, na terenie którego dany projekt będzie realizowany.

4. Czy Beneficjenci Ostateczni Działania 2.3 ZPORR - rolnicy odchodzący z rolnictwa, muszą zadeklarować swoje odejście z rolnictwa w celu uzyskania możliwości uczestnictwa w projekcie?

W przypadku rolników chcących skorzystać z form wsparcia w ramach Działania 2.3 ZPORR nie jest wymagana formalna deklaracja odejścia z rolnictwa, a jedynie wyrażenie woli odejścia z rolnictwa poprzez zadeklarowanie chęci uczestniczenia w projekcie, który umożliwi znalezienie pracy poza sektorem rolnym i pozwoli na planowanie zmian w sytuacji zawodowej Beneficjenta Ostatecznego. Oznacza to, że rozpoczęcie udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania 2.3 nie rodzi żadnych konsekwencji związanych z koniecznością zbycia gospodarstwa rolnego, natomiast wyposaża uczestnika projektu w nowe umiejętności i kwalifikacje.

5. Dotyczy Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.4 ZPORR

W opinii Instytucji Zarządzającej ZPORR lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych w szpitalach w formach innych niż umowa o pracę (na podstawie umów cywilno prawnych) można uznać za osoby spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego w ramach Działania 2.4 ZPORR i kwalifikować do obejmowania wsparciem w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 2.4 ZPORR pod warunkiem, iż udział tych osób w projekcie pozostaje zgodny z zasadami ogólnymi określonymi w ramach Priorytetu 2 ZPORR, w szczególności w ramach Działania 2.4 ZPORR oraz nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej to znaczy:

  • udział ww. osób w projekcie jest zgodny z zasadami dotyczącymi kwalifikowania BO wskazanymi w dokumencie "Ramowe wytyczne dla Działań 2.3 i 2.4 ZPORR", oraz
  • podstawą do uznania ww. osób za uprawnione do obejmowania wsparciem jest fakt świadczenia usług na podstawie umowy cywilno- prawnej na rzecz powszechnie dostępnych placówek działających w sektorze ochrony zdrowia.

W związku z powyższym z grupy osób uprawnionych do obejmowania wsparciem należy wyłączyć osoby niezwiązane z publicznymi placówkami ochrony zdrowia, świadczące usługi medyczne na rynku komercyjnym.