Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zasad uczestnictwa w projektach osób bezrobotnych

data publikacji: 05-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi zasad realizacji wsparcia dla osób bezrobotnych objętych pomocą w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnictwo w projekcie nie jest jednoznaczne z pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej. Zdaniem Instytucji Zarządzającej każdorazowa decyzja w tej sprawie powinna zostać poprzedzona indywidualną analizą sytuacji danego uczestnika projektu. Ponadto pragnę podkreślić, iż uczestnik projektu zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny powinien spełniać wszystkie pozostałe warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w szczególności te dotyczące uzyskania miesięcznego przychodu w wysokości nie przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (uzyskanie miesięcznego przychodu w kwocie równej lub wyższej połowie minimalnego wynagrodzenia może być podstawą dla wykreślenia danej osoby z rejestru bezrobotnych).