Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 17-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/1/09 zostaje zawieszony z dniem 24 czerwca 2009 r.

Zawieszenie naboru w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 15 czerwca 2009 r. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.