Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dot. konkursu otwartego PO KL/6.2/1/09

data publikacji: 22-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie sprostować informację dotyczącą podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu otwartego PO KL/6.2/1/09 zawartą w ogłoszeniu prasowym z dnia 22 czerwca 2009 r.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą dnia 1 czerwca 2009 r. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Pozostałe informacje dotyczące ww. konkursu otwartego nie ulegają zmianie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl