Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 23-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 25 maja 2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych.

Lista rankingowa w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
Idea flexicurity - w poszukiwaniu równowagi pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem pracy
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Związek Pracodawców Prywatnych
ul. Rybaki 3,
64 - 700 Czarnków
87,5