Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca rozbieżności pomiędzy wersją 3.2 a 4.3 GWA

data publikacji: 29-06-2009

W związku z udostępnieniem dnia 1 kwietnia 2009 nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż otrzymywał sygnały od użytkowników o występowaniu problemów technicznych związanych z wczytaniem wniosku przygotowanego w wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych do wersji 4.3 generatora.

Po analizie sytuacji Instytucja Pośrednicząca PO KL stwierdza, że konstrukcja Generatora w wersji 4.3 utrudnia prawidłowe przeniesienie wniosku wcześniej sporządzonego w wersji 3.2.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu anuluje wszystkie decyzje dotyczące odrzucenia wniosku na etapie ponownej oceny formalnej, w związku z dokonywanym przez Beneficjenta uzupełnieniem wniosku aplikacyjnego.

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył po dniu 20 kwietnia br. uzupełniony w wersji 3.2 GWA wniosek o dofinansowanie projektu, a wniosek został odrzucony przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) z powodu zastosowania niewłaściwej wersji GWA IOK wzywać będzie wnioskodawcę do ponownego złożenia wniosku w wersji 4.3 GWA. Natomiast jeżeli wnioskodawca złożył po dniu 20 kwietnia br. uzupełniony w wersji 3.2 GWA wniosek o dofinansowanie projektu i dodatkowo wniosek zawierał inne uchybienia formalne IOK wezwie wnioskodawcę do ponownego uzupełnienia wniosku w wersji 4.3 GWA.

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył uzupełniony w wersji 4.3 GWA wniosek o dofinansowanie projektu i nie stwierdzono w trakcie ponownej oceny żadnych błędów formalnych nie będzie to miało negatywnego wpływu na ocenę merytoryczną wniosku. Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca złożył uzupełniony w wersji 4.3 GWA wniosek o dofinansowanie projektu i dodatkowo wniosek zawierał inne uchybienia formalne IOK wezwie wnioskodawcę do ponownego uzupełnienia wniosku w wersji 4.3 GWA.

W przypadku, gdy z powodu różnic w wersjach 3.2 oraz 4.3 GWA nie jest możliwe prawidłowe wypełnienie wniosku w wersji 4.3 GWA, a we wniosku nie stwierdzono innych uchybień formalnych IOK przekaże nieprawidłowy wniosek przygotowany w wersji 4.3 GWA do oceny merytorycznej.

Obecnie składane uzupełnione wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą jedynie w wersji 4.3 GWA.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z w/w wnioskami udzielane będą przez Oddziały dla poszczególnych Priorytetów.

Do wszystkich Projektodawców, których dotyczą wyżej opisane kwestie, skierowane zostanie pismo informujące o anulowaniu decyzji dotyczącej odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej oraz o sposobie dalszego postępowania w sprawie ich oceny.