Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięcie terminu posiedzenia KOP w ramach Działania 9.4

data publikacji: 30-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. 2.4.8 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostanie przesunięte i rozpocznie się w dniu 30 lipca 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków poprawnych pod względem formalnym złożonych do dnia 9 lipca 2009 roku włącznie. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.