Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 6.3 i Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 03-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.3./1/09 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, nr PO KL/6.1.2/1/09 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.2/2/09 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie odbędzie się w dniach 6 – 17 lipca 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.