Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

ZPORR - Podstawy prawne

1. Czy w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Rozporządzenie Komisji WE nr 69/2001), nie przekraczającej pułapu 100 tys. euro, która nie podlega przepisom art.87 ust.1 Traktatu, obowiązuje wymóg utrzymania zatrudnienia, wynikający z art.87 i 88 Traktatu WE?

Wymóg utrzymania zatrudnienia odnosi się jedynie do pomocy państwa udzielanej zgodnie z zasadmi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia i nie obowiązuje w przypadku pomocy de minimis.

2. Na podstawie, jakiego aktu normatywnego przeprowadzać należy postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego należy przeprowadzać na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie dnia 2 marca 2004 r. Wybór właściwej procedury przetargowej powinien zostać dokonany przez zamawiającego na podstawie przepisów w/w Ustawy, do interpretacji której właściwy jest Urząd Zamówień Publicznych.

3. Jaka jest forma dokumentu finansowego wynagrodzenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy jednocześnie pełnią funkcje Beneficjenta i personelu w ramach projektu?

Beneficjent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą potwierdza wydatki związane z wynagrodzeniem (w wysokości ustalonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacjo projektu) poprzez wystawienie wewnętrznej noty księgowej zawierającej opis wydatku. Nota księgowa będzie stanowić podstawę do przekazania środków z rachunku projektu jako wynagrodzenie dla Beneficjenta.

4. Na podstawie, jakich dokumentów beneficjent powinien zweryfikować pochodzenie uczestników projektu?

Pracujące osoby dorosłe: zaświadczenie o zatrudnieniu,
Rolnicy i domownicy: wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie/karta uczestnika projektu, Osoby będące na wypowiedzeniu: pisemne wypowiedzenie umowy z podanym uzasadnieniem,
Osoby pracujące w przedsiębiorstwach, wobec których ogłoszono upadłość: potwierdzenie z zakładu pracy o upadłości firmy (ewentualnie planowanych zwolnieniach grupowych).

5. W jaki sposób interpretować definicje "instytucje szkoleniowe" oraz "placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych"?

Instytucje szkoleniowe to podmioty, które prowadzą pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania pracy. Działalność instytucji szkoleniowych realizujących szkolenia w ramach Priorytetu II ZPORR nie jest regulowana przepisami ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie projekty w ramach ZPORR mogą być realizowane przez firmy szkoleniowe działające na podstawie ustawy o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazuje, iż kształcenie ustawiczne prowadzone jest w następujących placówkach systemu oświaty:

 1. szkołach dla dorosłych
 2. placówkach kształcenia ustawicznego
 3. placówkach kształcenia praktycznego
 4. ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Kształcenie ustawiczne prowadzone poza w/w placówkami oświaty, to jest w formach pozaszkolnych, wykonywane jest na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i nie podlega nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty. Przepisy o działalności gospodarczej regulują kwestie zakładania i prowadzenia placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

6. Proszę o wyjaśnienie pojęcia "dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa" w kontekście działania 2.1 ZPORR.

Pod pojęciem "dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa" należy rozumieć działalność w zakresie:

 1. agroturystyki - w przypadku, gdy w czynnym gospodarstwie rolnym w budynku mieszkalnym znajduje się nie więcej niż 5 pokoi przeznaczonych na wynajem (nie wliczając w to pomieszczeń wspólnych, np. łazienki i kuchni);
 2. usług związanych z turystyką i wypoczynkiem;
 3. usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej;
 4. prowadzonego na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 5. sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa;
 6. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (np. zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych i leśnych) oraz zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne;
 7. rzemiosła i rękodzielnictwa;
 8. drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich.

7. Jak ustalić wynagrodzenie właściciela/współwłaściciela firmy - spółki cywilnej?

Zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR dopuszcza się możliwość pełnienia przez właściciela firmy będącego Beneficjentem funkcji w projekcie. Wysokość wynagrodzenia powinna być oparta o stawki rynkowe i wyliczona proporcjonalnie do czasu zaangażowania w projekt. Zdaniem IZ ZPORR potwierdzeniem wydatków związanych z wynagrodzeniem może być wewnętrzna nota księgowa zawierająca opis wydatku. Udokumentowanie czasu pracy możliwe jest poprzez przedstawienie karty czasu pracy uzupełnionej o opis zakresu obowiązków związanych z udziałem w projekcie.