Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu w ramach Działania 9.4

data publikacji: 06-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.4/1/09 zostaje zawieszony z dniem 13 lipca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 3 lipca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone
(w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował
o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.