Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca załączników finansowych

data publikacji: 06-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie doprecyzować informacje dotyczące kwestii załączników wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych przez WUP w Poznaniu.

Zapisy punktu 3.8.3 dokumentacji konkursowej mówiące o konieczności złożenia 2 oryginałów lub 1 oryginału wraz z kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem dotyczą wniosku o dofinansowanie projektu, nie natomiast załączników określających sytuację finansową.
Szczegółowe informacje dotyczące załączników finansowych znajdują się w punkcie 3.10 dokumentacji, gdzie wskazano, iż można złożyć oryginały lub kopie w 2 egzemplarzach poświadczone za zgodność z oryginałem.