Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

ZPORR - Przygotowanie projektów

1 . Czy możliwe jest wprowadzenie zmian w projekcie dotyczących zakładanych rezultatów projektu oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków zawartych we wniosku o finansowanie projektu?

Możliwe jest wprowadzenie zmian w projekcie dotyczących zakładanych rezultatów projektu oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Zamiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5 % wartości ustalonej we wniosku mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Wdrażającej, lecz wymagają poinformowania Instytucji Wdrażającej. Druga i kolejna zmiana polegające na zmianie zakładanych rezultatów lub przesunięciach dotyczących kategorii wydatków wymaga pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej w formie aneksu do umowy (w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach projektu zmiany łącznie przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku).
  2. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5 %, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
  3. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku mogą być dokonywane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceny Projektów.