Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 10-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu otwartego PO KL/9.1.2/1/09 dla Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia 15 lipca 2009 r.