Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydatkowanie środków w formie gotówkowej

data publikacji: 16-07-2009

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dopuszcza się wydatkowanie środków w ramach realizowanego projektu w formie płatności gotówkowej. W przypadku takiej płatności dokumentem poświadczającym poniesienie wydatków jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką.

Ponadto, z uwagi na konieczność zweryfikowania rozliczenia środków dotacji rozwojowej przekazanej Beneficjentowi, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu może poprosić o złożenie wyjaśnień odnośnie dokonywania płatności w formie gotówkowej. Jednakże, forma płatności (gotówka lub przelew) nie powinna wpływać na ocenę kwalifikowalności danego wydatku.