Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięciu terminu posiedzenia KOP w ramach Działania 9.3

data publikacji: 17-07-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. 2.4.8 Dokumentacji Konkursowej dotyczącej konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostanie przesunięte i rozpocznie się w dniu 17 sierpnia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków poprawnych pod względem formalnym złożonych do dnia 27 lipca 2009 roku włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.