Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób zabezpieczeń przesyłanego Formularza PEFS 2007

data publikacji: 21-07-2009

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Formularz PEFS 2007 powinien być dostarczany do Instytucji Pośredniczącej na płycie CD lub innym nośniku danych elektronicznych osobiście lub przesyłany pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Dane przesyłane pocztą oraz dostarczane osobiście powinny zostać uprzednio skompresowane do formatu ZIP (lub: RAR, TAR, GZ) oraz zabezpieczone hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków, zawierającym małe i wielkie litery oraz cyfry lub też znaki specjalne. Hasło, przy użyciu którego zostaną zabezpieczone dane, powinno zostać wysłane do właściwego opiekuna finansowego projektu w odrębnej niż zabezpieczony Formularz przesyłce.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o konieczności oznaczania koperty z Formularzem PEFS napisem „ZASTRZEŻONE”. Ponadto, na przedmiotowej kopercie powinny zostać zawarte poszczególne dane: nazwa Beneficjenta, numer Wniosku o płatność, którego dotyczy Formularz oraz okres rozliczeniowy.

Przesyłanie danych uczestników projektu pocztą elektroniczną jest niedopuszczalne.