Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uzupełnienie informacji na temat zabezpieczeń przesyłanego Formularza PEFS

data publikacji: 27-07-2009

W nawiązaniu do informacji dotyczącej sposobu zabezpieczeń Formularza PEFS, zamieszczonej na stronie internetowej dnia 21.07 br., Instytucja Pośrednicząca informuje, iż po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych, Formularz powinien zostać zapisany i skompresowany do formatu ZIP (lub RAR, TAR, GZ), a następnie zabezpieczony hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub też znaki specjalne (np. 6.1.1/415_uT*). Tak zabezpieczony plik należy zapisać na płycie CD lub innym nośniku danych oraz dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w opisany wcześniej sposób.

Beneficjent powinien utworzyć jedno hasło zabezpieczające do wszystkich przesyłanych kolejno Formularzy PEFS w ramach jednego projektu.

Hasło należy wysłać w odrębnej niż zabezpieczony Formularz kopercie, która powinna zawierać: napis „ZASTRZEŻONE”, nazwę Beneficjenta, numer umowy.

Opisane w powyższy sposób hasło należy wysłać na adres:

Zespół ds. monitoringu i obsługi baz danych
Wydział Koordynacji i Kontroli PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań