Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

ZPORR - Rozliczenia projektów

1. Jak należy rozumieć zapis o rozliczaniu się beneficjenta wnioskiem o płatność końcową z całości otrzymanego dofinansowania. Jakie dokumenty należy załączyć do tego wniosku?

Rozliczenie wnioskiem o płatność końcową całości otrzymanego dofinansowania nie oznacza konieczności ponownego załączania wszystkich tabel z punktu 20 wniosków o płatność pośrednią. Należy dołączyć dokumenty poświadczające rozliczenie tej części dofinansowania, która nie została jeszcze rozliczona.

2. Czy beneficjent jest zobowiązany do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu terminu rozliczania się (co miesiąc, co 3 miesiące, co 6 miesięcy)?

Ostateczny Odbiorca (Beneficjent) nie jest zobowiązany do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu częstotliwości składania wniosków o płatność. Jest to jedynie częstotliwość preferowana.

3. W jakich sytuacjach beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia bilingu za rozmowy telefoniczne?

Instytucja Zarządzająca ZPORR stoi na stanowisku, iż w sytuacji wyodrębnienia linii telefonicznej na projekt/wykorzystania telefonu komórkowego jedynie do projektu nie ma obowiązku załączania do wniosku o płatność bilingów za rozmowy telefoniczne. W sytuacji wykorzystania telefonu na potrzeby zarówno projektu, jak i innych zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa, Ostateczny Odbiorca powinien załączyć do wniosku o płatność biling za rozmowy telefoniczne. W przypadku zakupu kart do telefonu komórkowego użytkowanego wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, Ostateczny Odbiorca nie jest zobowiązany do przedstawiania bilingu rozmów przeprowadzonych z użyciem danej karty.