Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany terminów w realizacji projektu systemowego 9.1.3 PO KL

data publikacji: 05-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ze względu na dłuższy niż pierwotnie zakładano, termin rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, spowodowany dużą liczbą podań uczniów (złożono 1037 wniosków), okres realizacji projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyznaczony na czas trwania roku szkolnego 2008 / 2009 (czyli od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.), zostanie wydłużony do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w związku z tym wydłużeniu ulega również okres wydatkowania przedmiotowego stypendium do dnia 30 października 2009 r. Wydatki określone w Indywidualnym planie rozwoju ucznia, dołączonym do Wniosku ucznia o przyznanie stypendium i poniesione w ww. terminie tj. od dnia 1 września 2008 r. do dnia 30 października 2009 r., zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach przedmiotowego projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pkt. V.5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008 / 2009 w ramach „Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,uczeń, a w przypadku uczniów niepełnoletnich - rodzic lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do przechowywania dowodów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne (np. dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział w konkursach / olimpiadach itp.) oraz poniesione przez ucznia wydatki w ramach otrzymywanego stypendium. Dokumenty te, w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną, uczeń dostarcza nauczycielowi – opiekunowi dydaktycznemu przed przygotowaniem przez niego sprawozdania.

Ponadto, z uwagi na przesunięcie terminu wypłat obu transz stypendium, co spowodować mogło konieczność aktualizacji potrzeb naukowych ucznia określonych w Indywidualnym planie rozwoju ucznia, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w w/w dokumencie. Jednakże zmiana taka jest możliwa wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez nauczyciela - opiekuna dydaktycznego stypendysty. Nauczyciel - opiekun dydaktyczny ucznia zobowiązany jest uzasadnić wprowadzone zmiany oraz dołączyć przedmiotowe uzasadnienie do sprawozdania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dodatkowo w Indywidualnym planie rozwoju ucznia mogą zostać uwzględnione wydatki, które będą się mieścić w następujących kategoriach:

  1. artykuły sportowe z przeznaczeniem szkolnym; 
  2. pomoce dydaktyczne (książki, atlasy, zeszyty, przybory do pisania, tornistry, podręczniki itp.); 
  3. wyposażenie pokoju naukowego ucznia, które wpłynie na poprawę warunków jego nauki (biurko, krzesło obrotowe, lampka biurowa, regał na książki, tablica korkowa itp.); 
  4. sprzęt komputerowy (laptop, komputer, monitor, oprogramowanie komputerowe, drukarka, skaner, tonery do drukarki, płyty cd itp.); 
  5. koszty transportu ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły (bilet, kom karta itp.); 
  6. kursy, szkolenia ( w tym obozy językowe, korepetycje itp.).


Należy jednak pamiętać, iż wydatki poniesione w ramach ww. kategorii muszą być tożsame z celami edukacyjnymi stypendysty, zawartymi w Indywidualnym planie rozwoju ucznia.

Wojewódzki Pracy Urząd w Poznaniu zawiadamia, iż przesunięciu ulega również termin obowiązku sprawozdawczego nałożony na ucznia oraz nauczyciela-opiekuna dydaktycznego Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008 / 2009, w ramach „Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (pkt. V.3) do dnia 13 listopada 2009 r.

Wzór sprawozdania oraz ankiety, których celem jest monitorowanie wykorzystania stypendium oraz realizacji postępów edukacyjnych określonych w Indywidualnym planie rozwoju ucznia zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl oraz rozesłany do szkół do dnia 31 sierpnia 2009 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązani również stypendyści, którzy w roku szkolnym 2008 / 2009 byli uczniami ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Są oni zobligowani do kontaktu z nauczycielem – opiekunem dydaktycznym w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, celem okazania dowodów potwierdzających wykorzystanie przyznanego stypendium, wypełnienia ankiety oraz przekazania na potrzeby sprawozdawcze kopii dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż II transzę stypendium otrzymują również stypendyści, którym wraz z ukończeniem nauki w roku szkolnym 2007/2008 zakończyły się przedmioty kierunkowe wyznaczone w ramach projektu (dotyczy stypendystów, którzy uzyskali minimum 2 oceny celujące z przedmiotów kierunkowych w ramach projektu oraz średnią ocen minimum 4,75 z wszystkich przedmiotów), także w przypadku uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych.